three letters to Vermont, Ohio & Washington
one postcard to Oregon