yoshitomo nara postcard fun

super awesome yoshitomo nara postcards to lettermo penpals tonight!